Warunki użytkowania

WARUNKI UŻYTKOWANIA

 


 

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Niniejsza strona internetowa jest zarządzana i stanowi własność przedsiębiorstwa Saint-Gobain Abrasifs, z siedzibą pod adresem: Rue de l'Ambassadeur - B.P.8, 78 702 Conflans Cedex, Francja („Przedsiębiorstwo”). W zamian za uzyskanie dostępu, możliwość przeglądania i/lub korzystania z niniejszej Strony, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków Użytkowania oraz przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym, bez ograniczeń, amerykańskich przepisów dotyczących eksportu i reeksportu. W przypadku braku wyrażenia zgody dotyczącej jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Użytkowania, NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ANI POBIERAĆ JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE.  


DOSTĘP I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Dostęp do niniejszej Strony Internetowej jest ograniczony do otwierania i przeglądania odnośników do witryn internetowych wyłącznie w celu prowadzenia legalnej działalności gospodarczej i uzyskiwania dostępu do informacji zamieszczanych przez Przedsiębiorstwo na niniejszej Stronie. Jakikolwiek dostęp lub próba uzyskania dostępu do innych obszarów systemu komputerowego Przedsiębiorstwa lub innych informacji zawartych w systemie do wykorzystania w dowolnym celu są surowo zabronione.

 


UWAGI DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH; OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Informacje udostępnione na Stronie Internetowej, wraz z wszelkimi dokumentami, plikami danych lub innymi materiałami przeznaczonymi do przeglądania lub pobierania (w tym, na przykład, komunikaty prasowe, opisy produktów, przewodniki lub wskazówki dla klientów, najczęściej zadawane pytania) stanowią treść Przedsiębiorstwa i/lub jego dostawców chronioną prawem autorskim, a ponadto są chronione w ramach amerykańskich i światowych przepisów dotyczących ochrony praw autorskich oraz międzynarodowych traktatów. Przedsiębiorstwo udziela użytkownikowi zgodę na kopiowanie dowolnych informacji lub materiałów o ile każda kopia (i) jest przeznaczona wyłącznie do użytku informacyjnego lub do dopuszczonego użytku handlowego wspierającego produkty lub działalność Przedsiębiorstwa, i nie jest w żaden sposób modyfikowana lub korygowana, (ii) wyraźnie przedstawia wszelkie informacje o prawach autorskich oraz inne informacje zastrzeżone, w takiej samej formie i w taki sam sposób, co oryginał oraz (iii) zawiera oświadczenie w zakresie wykorzystywania materiałów wyłącznie za zgodą Przedsiębiorstwa. Ponadto użytkownik nie może, bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa, kopiować lub wklejać jakichkolwiek materiałów zawartych na niniejszej Stronie Internetowej na jakikolwiek inny serwer. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej sekcji (lub zgody otrzymanej na piśmie), Przedsiębiorstwo oraz jego dostawcy nie udzielają żadnych wyraźnych lub domniemanych praw użytkownikowi w zakresie dysponowania jakimikolwiek patentami, prawami autorskimi, znakami towarowymi lub handlu informacjami poufnymi.


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Wszelkie informacje zwrotne lub inne informacje zbierane od użytkowników lub klientów Strony, takie jak komentarze, sugestie itp., są traktowane jak informacje jawne, a Przedsiębiorstwo nie ma żadnych zobowiązań w związku z takimi informacjami i może je powielać, wykorzystywać, ujawniać i dystrybuować innym stronom bez ograniczeń. Ponadto, Przedsiębiorstwo może dowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, specjalistyczną wiedzę (know-how) lub techniki zawarte w takich informacjach w dowolnym celu, w tym, lecz nie ograniczając się, do rozwijania, wytwarzania i promowania produktów zawierających takie informacje.

 


POUFNOŚĆ

Przedsiębiorstwo może przeznaczyć niektóre obszary niniejszej Strony do wyłącznego użytku przez niektóre strony, z którymi Przedsiębiorstwo prowadzi działalność (np. dystrybutorzy, dilerzy czy wykonawcy). Obszary Strony wymagające dostępu za pomocą hasła lub innych środków bezpieczeństwa zawierają informacje zastrzeżone i poufne na temat Przedsiębiorstwa i jego dostawców, w tym specyfikację produktów, dokumentację inżynieryjną, instrukcje oraz inne informacje techniczne i marketingowe („Informacje Poufne”). Uzyskując dostęp do takich Informacji Poufnych użytkownik wyraża zgodę na zachowanie tajemnicy i wykorzystywanie informacji wyłącznie do celów określonych na Stronie. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na ostrożne obchodzenie się z Informacjami Poufnymi i ujawnianie ich pracownikom w obrębie własnego przedsiębiorstwa na zasadzie bezpośredniej potrzeby (need to know), którzy zostali odpowiednio poinstruowani i wyrazili zgodę na nieujawnianie takich informacji oraz niewykorzystywanie ich w celach innych niż dozwolone w ramach niniejszej umowy. Użytkownik nie ma prawa zmieniać, dekompilować, deasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani modyfikować jakichkolwiek otrzymanych Informacji Poufnych.


ZNAKI TOWAROWE I USŁUGOWE

Wszelkie nazwy produktów i usług zamieszczonych na Stronie stanowią znaki towarowe Przedsiębiorstwa, o ile nie jest to wskazane inaczej. Znaki towarowe Przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane przez strony trzecie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz po właściwym potwierdzeniu.

 


OŚWIADCZENIA STRON TRZECICH NA STRONIE

Użytkownicy oraz inne strony trzecie mogą od czasu do czasu zamieszczać oświadczenia lub informacje w niektórych częściach Strony. Przedsiębiorstwo może, lecz nie jest zobowiązane, monitorować lub przeglądać takie oświadczenia bądź informacje. Przedsiębiorstwo nie gwarantuje dokładności, właściwości, legalności, własności ani innych aspektów w ramach takich oświadczeń lub informacji. Przedsiębiorstwo w sposób wyraźny zrzeka się odpowiedzialności za oświadczenia stron trzecich w ramach obowiązujących przepisów prawa cywilnego i karnego związanego ze zniesławieniem, naruszeniem własności intelektualnej, naruszeniem prywatności, nieprzyzwoitości lub innych obszarów prawa.

 


LINKI DO STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH

Niniejsza Strona może zawierać odnośniki (linki) do stron innych przedsiębiorstw, osób lub agencji w ramach udogodnienia dla użytkowników. Takie strony nie są kontrolowane przez Przedsiębiorstwo, a Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zamieszczonych na takich stronach. Przedsiębiorstwo nie monitoruje ani nie przegląda zawartości stron internetowych należących do stron trzecich, a użytkownik wchodzi na takie strony i korzysta z nich na własne ryzyko.


LINKI DO STRON INTERNETOWYCH FIRMY

Każda strona chcąca zamieścić odnośnik na niniejszej stronie internetowej lub innej stronie powinna powiadomić Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem o swoim zamiarze.

 


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

STRONA JEST UDOSTĘPNIONA UŻYTKOWNIKOWI „W AKTUALNYM STANIE”. PRZEDSIĘBIORSTWO WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB W SPOSÓB DOMNIEMANY, ODNOSZĄCE SIĘ DO FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ, A TAKŻE INFORMACJI, ZAWARTOŚCI, MATERIAŁÓW I/LUB PRODUKTÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE. W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, PRZEDSIĘBIORSTWO WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB W SPOSÓB DOMNIEMANY, ODNOSZĄCE SIĘ, LECZ NIE OGRANICZONE DO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU,  GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO I/LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW.

PONADTO PRZEDSIĘBIORSTWO NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE. PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE WPROWADZAĆ ZMIANY DO MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE LUB DO PRODUKTÓW I CEN W NICH OPISANYCH W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA. MATERIAŁY I USŁUGI OFEROWANE NA NINIEJSZEJ STRONIE MOGĄ BYĆ PRZESTARZAŁE, A PRZEDSIĘBORSTWO NIE DEKLARUJE ICH AKTUALIZACJI. INFORMACJE PUBLIKOWANE NA NINIEJSZEJ STRONIE MOGĄ ODNOSIĆ SIĘ DO PRODUKTÓW, PROGRAMÓW I USŁUG NIEDOSTĘPNYCH W KRAJU UŻYTKOWNIKA. ABY UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, PROGRAMÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH NA TERENIE DANEGO KRAJU NALEŻY SKONTAKOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM PRZEDSTAWICIELEM PRZEDSIĘBIORSTWA. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE UWZGLĘDNIAĆ DOMNIEMANYCH GWARANCJI, DLATEGO POWYŻSZA TREŚĆ MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

 

 


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIESZEJ STRONY INTERNETOWEJ, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SANKCYJNE I WTÓRNE, NIEZALEŻNIE OD FAKTU POWIADOMIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA O WYSTĄPIENIU TAKIEJ SZKODY.

 


OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Niniejsza Strona została założona i jest utrzymywana na terenie Stanów Zjednoczonych, a Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za legalność dostępu lub użytkowania Strony bądź wykorzystywana materiałów w innych krajach. Dostęp do Strony w krajach, w których materiały zamieszczone na Stronie są uznawane za nielegalne, jest zabroniony. Użytkownicy, którzy wchodzą na Stronę poza terytorium Stanów Zjednoczonych, robią to na własne ryzyko i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących amerykańskich przepisów prawnych dotyczących eksportu oraz przepisów lokalnych. Niniejsze Warunki zostały sformułowane i podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terenie Stanu Pennsylvania, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

 


WPROWADZANIE POPRAWEK

Przedsiębiorstwo może dokonać przeglądu lub usunąć treści zamieszczone na Stronie, w całości lub w części, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Przedsiębiorstwo może wprowadzać zmiany lub poprawki do Warunków Użytkowania w dowolnym czasie poprzez aktualizację niniejszego dokumentu. Określone postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania mogą zostać zastąpione przez wyraźnie określone informacje prawne lub warunki zamieszczone na określonych podstronach w obrębie niniejszej Strony Internetowej.

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI