Säkerhetsrekommendationer för diamantkapklingor

Använd INTE slipprodukter som saknar oSa eller EN13236 märkning.

 


RÄTT

DIAMANTKAPKLINGOR ÄR SÄKRA VERKTYG OM DE ANVÄNDS PÅ RÄTT SÄTT

 • LÄS säkerhetsinstruktioner som tillhandahålls av maskin- eller diamantverktygleverantören.
 • LAGRA diamantklingor på en torr och frostfri plats och undvik stora temperaturskillnader.
 • SÄKERSTÄLL att produkten är avsedd för användningsområdet.
 • HANTERA, lagra och transportera alltid diamantverktyg varsamt.
 • TA BORT anslutning till eluttag innan klingan monteras/tas bort.
 • KONTROLLERA att diamantverktyget inte är defekt (sprickbildning, saknade segment...).
 • KONTROLLERA att rätt monteringsutrustning (flänsar mm) används och att den är oskadad, rengjord och utan grader.
 • KONTROLLERA att arbetsstycket är ordentligt fastsatt och inte kan röra sig.
 • SÄKERSTÄLL att alla maskinskydd är korrekt monterade.
 • SÄKERSTÄLL att arbetsstycket är ordentligt fastspänt.
 • ANVÄND korrekt skyddsutrustning.
 • KONTROLLERA att diamantverktyget fungerar som det ska utan vibrationer.
 • KONTROLLERA rotationsriktningen på diamantverktyget.
 • KONTROLLERA att maskinen har CE-märkning.
 • UPPMÄRSAMMA tänkbara risker i samband med användning av diamantverktyg och vidta åtgärder för att undvika dessa:
  • Kroppskontakt med diamantverktyg under användning
  • Delar från diamantverktygen lossnar under användning
  • Gnistsprut, ångor och damm som uppstår under användning
  • Ljudnivå
  • Vibrationer

 


FEL

DIAMANTKAPKLINGOR KAN VARA FARLIGA OM DE ANVÄNDS PÅ FEL SÄTT

 • TILLÅT INTE outbildad personal att använda diamantverktyg.
 • MONTERA INTE ett diamantverktyg som har tappats, skadats eller lagrats felaktigt.
 • ANVÄND ALDRIG ett diamantverktyg som är omärkt eller saknar korrekt märkning.
 • ANVÄND INTE en maskin som är i dålig kondition eller har skadade skyddsanordningar.
 • ANVÄND INTE tryck för att montera diamantverktyg eller diamantverktyg med större hål än maskinens spindel.
 • ANVÄND INTE ett diamantverktyg på en maskin som har högre arbetshastighet än den på diamantverktyget angivna.
 • FORCERA INTE bearbetningen så att diamantverktyget riskerar att överhettas.
 • ANVÄND INTE flänsar som inte är plana och väl rengjorda.
 • DRA INTE åt maskinens flänsar för hårt.
 • SÄTT INTE igång maskinen innan alla skyddsanordningar är korrekt monterade.
 • FORTSÄTT INTE använda ett diamantverktyg om vibrationer uppstår.
 • SLIPA INTE med sidan av ett diamantverktyg om det inte är avsett för detta.
 • STARTA INTE maskinen om diamantverktyget är i kontakt med materialet.
 • ANVÄND INTE klingan för material som den inte är avsedd för.
 • STOPPA INTE diamantverktyget med kraft när maskinen stannats - låt det stanna av sig självt.
 • ÖVERSKRID ALDRIG den maximalt angivna arbetshastigheten.
 • ANVÄND INTE klingor där segment saknas eller där stambladet har sprickor.
 • ANVÄND INTE diamantverktyg för våtkapning torrt.
 • BÄR INTE löst sittande klädsel.
 • ANVÄND INTE diamantverktyg nära brännbart material.

 

 


ANVÄND ALLTID SKYDDSUTRUSTNING

 • Skyddsglasögon EN166B
 • Skyddshandskar EN 388 cat.2
 • Hörselskydd EN352
 • Andningsskydd EN149
 • Läs instruktionerna
 • Slipa inte med sidan på en klinga

ÖVERSKRID ALDRIG DEN MAXIAMALT TILLÅTNA ARBETSHASTIGHETEN​:

 • Klingor för handhållna maskiner 
  diam. < eller = 230 mm: 80 m/s
 • Klingor för handhållna maskiner
  diam. > 230  mm: 100 m/s
 • Övriga: 63 m/s