Polityka prywatności i plików cookies

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

 

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

  1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
  2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na naszej Stronie oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas na Stronie dane kontaktowe;
  3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach;
  4. informacje o plikach cookies.

 

SPIS TREŚCI

Część I - Postanowienia ogólne

Administrator

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Zabezpieczenie danych osobowych

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Prawo sprzeciwu

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II - Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

Kontakt z nami poprzez e-mail lub pocztę 

Udział w webinarach lub konferencjach

Zapisanie się do newslettera

Część III - Nasze profile w Social media

Korzystanie z naszych profili w Social media

Część IV - Informacje o plikach cookie

 

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1

Administrator

1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Saint-Gobain HPM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kole. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 137603. Nasz NIP 6660003226. Nasz kapitał zakładowy wynosi 212 093 000,00 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.

3. Możesz skontaktować się z nami:

a. listownie: ul. Norton 1, 62-600 Koło,

b. e-mailem na adres: info.kolo@saint-gobain.com

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a. „Strona” – strona internetowa, której strona główna znajduje się pod adresem www.saint-gobain-abrasives.com/pl-pl,

b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,

d. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube oraz inne portale społecznościowe, na których mamy nasze profile.

§ 3

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe, które podasz na Stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

§ 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b. możesz dokonywać ich sprostowania,

c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5

Prawo sprzeciwu

1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§ 7

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.

2. Polityka znajduje się na stronie https://nortonabrasives.com/pl-pl/polityka-prywatnosci/ oraz w naszej siedzibie.

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8

Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

2) W zależności od treści Twojej wiadomości, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą, w tym przygotowania oferty dla Ciebie.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – podstawa ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku opisanym w punkcie a.2. powyżej.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom zajmującym się hostingiem oraz przechowywaniem danych osobowych dla nas.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na:

1) rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub przygotowanie dla Ciebie propozycji współpracy. W zależności od ich rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że daną sprawę rozwiązaliśmy prawidłowo, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;

2) jeżeli nawiążesz z nami współpracę, to o szczegółowych zasadach przetwarzania danych związanych z wykonywaniem umowy zostaniesz poinformowany odrębnie.

§ 9

Udział w webinarach lub konferencjach

Jeżeli zgłaszasz za pomocą formularza rejestracyjnego, który można znajdować się poza Stroną, swój udział w organizowanych przez nas webinarach lub konferencjach, zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) Wykonania umowy o Twój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w danym Wydarzeniu,

2) marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie newslettera za pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas newslettery oraz które treści interesują Cię najbardziej. 

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak mógł zarejestrować swojego (lub reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udziału w danym Wydarzeniu. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas newsletterów.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1) Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą zawieramy z Tobą (albo z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem), wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z prawa podatkowego) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

2) Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newsletterów na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

1) Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów. Jest to: GetResponse.

2) Dostawcom narzędzi do przeprowadzania Wydarzeń w formie online, w tym webinarów. Jest to platforma Teams.

3) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1) niezbędny do wykonania umowy o Twój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w Wydarzeniu oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2) prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 10

Zapisanie się do newslettera

Jeżeli zapisujesz się na Stronie do naszego newslettera, to zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji w jego ramach.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2) Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

1) Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów. Jest to narzędzie: GetResponse

2) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

Część III – nasze profile w Social media

 

§ 11

Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,

2) prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

3) udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,

4) marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,

5) statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) lub zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

1) Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.

2) Podmiotom, które prowadzą dla nas nasze profile w Social mediach.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1) potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;

2) obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

 

Część IV - Informacje o plikach cookie