SAINT-GOBAIN-KONCERNENS INTEGRITETSPOLICY

 

VAD ÄR DETTA

• Hos Saint-Gobain tar vi den personliga integriteten på högsta allvar och gör allt vi kan för att skydda den. 

• I enlighet med de allmänna dataskyddsbestämmelserna ("GDPR"), förklarar denna policy när, varför och hur företagen i vår koncern är underställda dessa bestämmelser:

• samla in personuppgifter om individer;

• använda denna information;

• vidarebefordra denna information till andra, när det föreligger behov och under särskilda villkor;

• skydda och hemlighålla dessa personuppgifter.

VILKA ÄNDRINGAR HAR GJORTS I POLICYN

• Denna policy kan ändras med tiden så var vänlig kontrollera datumet på denna sida för att säkerställa att du har den senaste versionen. 

• Denna policy uppdaterades senast 25 maj 2018.

VILKA VI ÄR 

• Saint-Gobain-koncernen (hädanefter “Koncernen”) består av flera individuella företag. Vid samverkan med ett av företagen i vår koncern (hädanefter “Företaget”), är “personuppgiftsansvarig” för dina personuppgifter det företag som beslutar varför och hur dina personuppgifter behandlas. 

• Där denna policy hänvisar till “vi”, “vår” eller “oss” nedan, såvida inget annat nämns, syftar detta på det särskilda företag som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. 

HUR OCH VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN 

Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter:  

- Personuppgifter du uppger till oss:  detta är information om dig som du frivilligt uppger till oss genom att skriva in information via:

• en av våra webbplatser;

• våra mobilapplikationer;

• sociala medieplattformar;

• korrespondens med oss via telefon, e-post eller på annat sätt.

Exempel: här ingår information som uppges i anslutning till registrering på våra webbplatser, vid abonnemang av tjänsterna vi tillhandahåller via våra webbplatser, när man postar material eller begär ytterligare tjänster, hanterar ditt konto online (inklusive åtkomst till dokumentation och vid korrespondens med oss via telefon, e-post eller på annat sätt). Vi kan även be att du uppger information när du rapporterar ett problem på våra webbplatser. Om du slutför några enkäter i undersökningssyfte, kommer vi också att samla in information. 

Informationen du uppger kan vara relaterad till identifiering av dig, som exempelvis ditt namn, din adress, e-postadress och telefonnummer eller information relaterad till din förfrågan och kan inkludera information relaterad till korrespondens och svar i enkäter.

- Personuppgifter som vi samlar in om dig: vi kan automatiskt samla in följande information:  

• information om transaktioner du utför via webbplatserna och dina besök på våra webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, lägesdata, webbloggar och andra kommunikationsdata och resurserna du utnyttjar;

• teknisk information som samlas in automatiskt, inklusive anonyma data som samlas in av värdservern i statistiskt syfte, IP-adressen som används för att ansluta din dator eller enhet till internet, typ och version av webbläsare, tidszoninställningar, plug-in-typer och versioner för webbläsaren, operativsystem och plattform. Var vänlig se cookies för ytterligare information;

• alla personuppgifter som du tillåter delning av som är en del av din offentliga profil eller sociala nätverk tillhörande en tredje part. 

- Personuppgifter vi kan ta emot från andra källor: vi kan inhämta vissa personuppgifter om dig från källor utanför vår verksamhet som kan inkludera företag inom vår koncern eller andra utomstående företag.

De återstående bestämmelserna i denna policy gäller även för alla personuppgifter vi inhämtar från dessa källor.

VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning:

• i syfte att hantera kommunikation och utbyte av information med våra webbplatsanvändare;

• i syfte att hantera våra relationer med kunder/potentiella kunder; vid hantering av dina beställningar, när vi svarar på dina förfrågningar eller genom att regelbundet skicka dig nyheter och information om våra produkter, våra varumärken eller initiativ som kan intressera dig;

• alla andra specifika syften som anges vid tidpunkten då informationen samlas in.

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter:

när du har gett oss frivilligt och uttryckligt SAMTYCKE och i specifika, fastställda och legitima syften.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke för att vi använder din information genom att kontakta oss vid valfri tidpunkt. 

när det är nödvändigt för oss av BERÄTTIGAT INTRESSE  som företag, under förutsättning att dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter inte kränks, under beaktande av dina rimliga förväntningar, baserat på din relation med oss. 

Detta kan exempelvis handla om följande syften:

• direkt marknadsföringsverksamhet (där vi inte har begärt ditt samtycke) som analys för att informera om vår marknadsföringsstrategi och för att förbättra och göra dina användarupplevelser personlig; 

• nätverks- och informationssäkerhet för att vi ska kunna vidta steg för att skydda din information mot förlust eller skador, stöld eller obehörig åtkomst.detektera, förhindra och begränsa bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter; 

• utvärdera och förbättra våra tjänster via registrering av alla samtal med vår kundtjänst;  

 

- där det är nödvändigt för oss att UPPFYLLA EN JURIDISK SKYLDIGHET och i synnerhet:

 

• assistera en offentlig myndighet eller brottsutredning;

• för att identifiera dig när du kontaktar oss under vissa juridiska omständigheter; 

• för att verifiera att informationen vi lagrar om dig är korrekt.

 

- där det krävs för att GENOMFÖRA ETT AVTAL  vi har med dig, eller för att du har bett oss att vidta specifika steg innan ett avtal ingås. Detta inkluderar information som vi behandlar för att göra det möjligt för dig att använda vår webbplats och tjänsterna vi erbjuder via den.

VEM KAN TA EMOT ELLER HA TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

- Företag inom koncernen

Vi kan dela din information med andra företag inom Saint Gobain-koncernen i internt administrativt syfte eller i marknadsföringssyfte i anslutning till produkterna och/eller tjänsterna som kompletterar sitt eget produktsortiment och/eller tjänster som kan intressera dig.

Vi kommer även att vidarebefordra dina personuppgifter när vi omdirigerar din förfrågan till våra kontakter inom koncernen som har förmåga att hantera din förfrågan (till exempel, för att lösa ett problem som du har rapporterat till oss).

- Våra leverantörer och tjänsteleverantörer

Vi kan vidarebefordra din information till våra externa tjänsteleverantörer, ombud, underleverantörer och andra organisationer i syfte att tillhandahålla tjänster till oss eller direkt till dig för vår räkning. Sådana externa parter kan inkludera leverantörer av molntjänster (som exempelvis hosting och e-posthantering) eller reklambyråer, administrativa tjänster, kreditupplysningsföretag, betalningshanterare för kredit-/betalkort, kundundersökningar eller andra utomstående parter som tillhandahåller oss tjänster och assisterar oss i driften av vår verksamhet och webbplats.

När vi använder externa tjänsteleverantörer, vidarebefordrar vi endast den personliga information som är nödvändig för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster och vi har infört ett avtal som kräver att de håller din information säker och hemlig och inte använder den för andra syften än de som vi specificerar. 

- Externa parter som tillhandahåller produkter och tjänster till dig via oss

Vi har ett nära samarbete med flera externa parter för att erbjuda dig ett utbud av produkter och tjänster som kompletterar våra egna erbjudanden. I synnerhet kan vi erbjuda ekonomiska eller försäkringsrelaterade produkter i anslutning till våra egna produkter och tjänster.

När du frågar om eller köper en eller flera av dessa produkter eller tjänster via oss, kan den externa parten i fråga använda dina uppgifter för att förse dig med information och utföra sina skyldigheter i enlighet med eventuella avtal du har ingått med dem. 

Dessa externa produktleverantörer kan dela din information med oss som vi kommer att använda i enlighet med denna policy. I vissa fall kommer de att agera som personuppgiftsansvarig för din information och vi uppmanar dig därför att läsa deras egen integritetspolicy. 

- Andra sätt vi kan dela dina personuppgifter på

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter:

• till en tredje part som en del av en försäljning av delar av eller samtliga våra företagstillgångar till någon tredje part eller som en del av en omstrukturering eller omorganisering av verksamheten;

• om du har godkänt vidarebefordrandet.

• för att efterleva tillämpliga användarvillkor, för att skydda våra företags rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom;

• om vi är skyldiga att vidarebefordra eller dela informationen i enlighet med rådande lagstiftning, ett domstolsbeslut eller myndighetskrav, för att detektera eller rapportera ett brott, för att efterleva eller tillämpa villkoren i våra avtal eller för att skydda våra besökares och kunders rättigheter, egendom eller säkerhet.

Dock kommer vi alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att din integritet är skyddad även fortsättningsvis.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER 

Din information lagras antingen i våra databaser eller i databaser tillhörande våra tjänsteleverantörer. I huvudsak på grund av Saint-Gobain-koncernens internationella karaktär och för att optimera kvaliteten på tjänsterna, kan det hända att informationen du förser oss med kan överföras till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

I detta fall kommer vi att vidta lämpliga åtgärder när det gäller säkerhet och tillförlitlighet för att säkerställa att din integritet fortsätter att skyddas i enlighet med denna policy. Dessa åtgärder inkluderar tillämpning av kontraktbundna villkor för mottagaren av dina personuppgifter eller att säkerställa att mottagaren har infört "internationella ramverk" som har till uppgift att tillhandahålla tillräckligt skydd.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behåller dina personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att uppnå syftet för vilket vi använder informationen i fråga och för att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med rådande lagstiftning.  Förutom i specifika fall, specificeras denna tidsperiod vid tidpunkten då informationen samlas in.

Vi lagrar inte personuppgifter i ett identifierbart format längre än vad som är nödvändigt.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande lagstiftning och med vissa undantag, begränsningar eller under vissa omständigheter, kan du ha rätt till:

• Åtkomst av dina personuppgifter;

• Att korrigera, modifiera och uppdatera dina personuppgifter;

• Att radera dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dessa;

• Att dra tillbaka ditt samtycke;

• Att motsätta dig vår användning av dina personuppgifter för automatiserade beslut som tas angående dig;

• Att be oss överföra dina personuppgifter i en strukturerad datafil till dig eller någon annan tjänsteleverantör om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet);

• Att rapportera ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet och söka rättsligt utslag.  

Dessa rättigheter kan utövas via skriftlig begäran som skickas till de kontakter som du kommer att förses med vid tidpunkten för datainsamlingen. Du kommer att få ett svar inom rimlig tid, i enlighet med gällande regler.

HUR SER Vi TILL ATT DINA UPPGIFTER ÄR SÄKRA OCH FÖRBLIR HEMLIGA

Vår målsättning är att hålla dina uppgifter så säkra som möjligt hela tiden. Så snart som vi har tagit emot dina personuppgifter, vidtar vi rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att i så stor utsträckning som möjligt förhindra oönskad eller otillåten förstörelse, förlust, ändringar eller obehörig åtkomst. 

HUR COOKIES FUNGERAR 

I likhet med många andra webbplatser, använder våra webbplatser sig av cookies (inklusive Google Analytics-cookies) för att inhämta en översikt över volymer och vanorna för besökarna på våra webbplatser. 

“Cookies” är små informationsfiler som skickas till din enhet och sparas på dess hårddisk för att göra det möjligt för webbplatsen att känna igen dig under ditt besök. 

Det är möjligt att stänga av cookies via din webbläsares inställningar. För ytterligare information om hur vi använder cookies och hur du stänger av dem på din enhet, var vänlig läs den tillhörande cookiepolicyn för webbplatsen i fråga.

KONTAKTA OSS 

• Var vänlig rikta alla frågor angående denna policy till vår dataskyddsansvarige person via kontaktuppgifterna nedan.

• Om du vill skriva till oss ber vi dig att använda adressen som finns under ”Kontakt”

E-post adress till vår dataskyddsansvarige är DPO.SE@saint-gobain.com