Framtiden utvecklas med hjälp av slipprodukter

Framtiden utvecklas med hjälp av effektivare slipprodukter

Att resa med flyg beräknas fördubblas till 7,1 miljarder passagerare de närmaste 20 åren och kombinationen med med lägre bränslepriser så kommer efterfrågan på flygplan och motorer att öka markant.   
Hur kan flygindustrin möta denna ökade efterfrågan? 
Flygmotortillverkare och deras globala samarbetspartners räknar med en ökning på 25 %. Eftersom efterfrågan i produktionen kommer att öka är det ännu viktigare att få ut det maximala av de olika slipoperationerna som ingår i tillverkningen av flygplansmotorer. 
Vi på Norton anser att vi kan spela en viktig roll för att få fram lösningar för att öka produktiviteten, sänka kostnaderna och se till att investeringar i ny utrustning utnyttjas till fullo. Tack vare vårt processlösningsprogram Saint-Gobain Process Solutions Program (PSP) kan vi analysera slipoperationer och väsentligt minska kassaktionsgraden och omarbetningar. Genom att bedöma kostnader, kvalitet, säkerhet och service visar PSP hur man producerar effektivare med färre kassaktioner; påtaligt pressa kostnader för att göra verksamheten mer lönsam med lägre total kostnad per slipad detalj. Bland annat analyseras skärpning, processparametrar, fixturer, kylsystem inklusive flöde, tryck och munstycken. 
Våra applikationsingenjörer är utbildade i PSP och en uppsättning särskilt utformade PSP-verktyg, liksom träning i Kaizen-teknik, Lean Manufacturing och Six Sigma, och är fullt kompetenta att granska hela produktionsprocessen. Det har exmpelvis resultaterat i att livslängden på slipskivan fördubblats och produktiviteten ökats med upp till 30 %. 
Analysinstrumentet FIS används för att mäta bl. a. effektförbrukning och analysera slipprocessen akustiskt för att jämföra olika slipprodukter för att kunna öka produktiviteten och effektiviten. 
Ett bra exempel på lyckosamma produkter är NortonQuantumX slipskivor som har mycket hög permeabilitet och keramiskt slipmedel som ökar avverkning och förkortar cykeltiden. Dessutom kan man tack vare Norton Quantum med sin homogenea Vortexstruktur minska sliptrycket med bibehållen avverkning vilket ger mindre friktion och bättra kvalitet på de bearbetade detaljerna, jämnare avverkning och minskat skärpningsbehov.
Quantum X är en kombination av flera beprövade Norton-teknologier: Vortex2 som ger en mycket hög naturlig porositet, Quantum som är ett högeffektivt keramiskt slipmedel och Vitrium3 som är den nya generationen bindemedel som är starkare och håller fast slipkornen bättre. Sammantaget gör dessa tre teknologier att slipskivor tillverkade med Quantum X-teknologin blir mycket kallskärande, slipar snabbare och ger därmed högre produktivitet.
Hälsokontroll av slipprocessen
Vi vet att många slipoperationer inte utnyttjar utrustningens fulla potential och vi kan hjäpa till att förkorta cyketiderna, öka produktiviteten och sänka den totala slipkostnaden. 
För att utveckla en kultur för kontinuerlig förbättring kan Nortons applikationsingenjörer hjälpa till att analysera, kvantifiera och prioritera de olika parametrarna för att få fram de olika möjligheterna för att effektivisera slipprocessen.
Norton Abrasives Grinding Process Health Check definierar ett antal nyckefaktorer där varje faktor omfattar de mätbara förutsättningarna som används för analysera slipprocessen.